Artykuły

 • Warężak T., Myszograj S., Dera M., 2014: Efektywność pracy oczyszczalni hydrofitowej z zastosowaniem biopreparatu „Ekobiomik”. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo -Techniczna: INFRAEKO 2014.Nowoczesne Miasta. Infrastruktura i Środowisko. 29-30.V.2014. Kraków.
 • Warężak T. 2014: Ekonomika infrastruktury ściekowej na terenach niezurbanizowanych. XII
  Konferencja szkoleniowa: Gospodarka wodno-ściekowa terenów niezurbanizowanych. Boszkowo. ISBN: 83-89018-69-1
 • Warężak T., Płuciennik-Koropczuk E.: 2013: Gospodarka wodno-ściekowa terenów wiejskich.
  Wodociągi-Kanalizacja. Poznań. 12(118)/2013
 • ciągi-Kanalizacja. Poznań. 12(118)/2013
  23. Warężak T., 2013: Komercjalizacja nauki i jej transfer do biznesu. Współpraca firm z
  ośrodkami naukowymi w branży wodno-ściekowej. Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska Envicon. 7-8 października 2013. Poznań. ISBN: 83-89018-44-6
 • Warężak T., 2013: Wnioski z końcowej fazy realizacji KPOŚK. Wodociągi-Kanalizacja. Poznań.10(116)/2013
 • Warężak T., 2013: Innowacje i komercjalizacja nauki wyzwaniem dla polskich naukowców. Dziennik Gazeta Prawna Biznes. Ochrona Środowiska w gospodarce. 17 września 2013, nr 180 (3570)
 • Warężak T., 2013: Oczyszczalnie przydomowe w myśl przepisów UE i Polski. Wodociągi-Kanalizacja. Poznań. 7-8(113-114)/2013
 • Warężak T., 2013: Absorpcja środków PROW 2007-2013 jako stymulant porządkowania gospodarki wodno-ściekowej obszarów wiejskich. Wodociągi-Kanalizacja. Poznań.
 • Warężak T., Sadecka Z., Myszograj S., Suchowska-Kisielewicz M., 2013: Skuteczność oczyszczania ścieków w oczyszczalni hydrofitowej typu VF-CW. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe. Rocznik Ochrony Środowiska. Olsztyn.
 • Warężak T., 2013: Weryfikowanie granic i obszaru aglomeracji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w oparciu o opracowany raport techniczno-ekonomiczny. XI Konferencja  szkoleniowa Gospodarka wodno-ściekowa terenów niezurbanizowanych. Białystok. ISBN: 83-8901898-5
 • Staniszewska M., Janik M., Jucherski A., Walczowski A., Dąbrowski W., Warężak T., 2012: Przydomowe oczyszczalnie ścieków w zrównoważonym rozwoju terenów wiejskich. Polski Klub Ekologiczny, Koło Miejskie w Gliwicach. Gliwice. ISBN 83-923070-3-8
 • Warężak T.,2012: Partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków. Ogólnopolska konferencja  szkoleniowa „Przydomowe oczyszczalnie ścieków”. Wrocław. ISBN: 83-89018-03-9
 • Warężak T., 2012: Mechanizmy prawno-finansowe wdrażania indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na przykładzie wybranych gmin. X Konferencja  szkoleniowa Kanalizacja terenów niezurbanizowanych. Mielno. ISBN: 83-89018-42-x
 • Warężak T., 2011: Analiza wariantowa kosztów systemu unieszkodliwiania ścieków na przykładzie Gminy Gręboszów. IX Konferencja  szkoleniowa Kanalizacja terenów niezurbanizowanych. Ostrów Wlkp. ISBN: 83-89018-06-3
 • Kołodziejczyk U., Warężak T.,2009:Hydrogeologiczne uwarunkowania budowy oczyszczalni roślinno-stawowych. XII Konferencja naukowo – techniczna z cyklu „ Woda-Ścieki-Odpady w Środowisku” UZ, Zielona Góra. ISBN: 978-83-7481-250-4
 • Halicki W., Warężak T., Świgoń A., 2009: Doświadczenia z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ujęciu ekonomicznym na przykładzie gmin woj. Podlaskiego. Seminarium: Niskonakładowe systemy oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych” Politechnika Białostocka. Białystok. ISBN: 978-83-924351-8-1
 • Warężak T., 2006: Economic analysis of application of natural sewage treatment plant in Opalenica district. XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria procesowa w ochronie środowiska”. Opole. ISSN: 1427-6623
 • Warężak T., 2005: Prawne aspekty stosowania oczyszczalni przydomowych. Ekotechnika, 3/2005, Wrocław. ISSN: 1428-2852
 • Halicki W., Warężak T., Jędrzejowska S., 2004: Balanced management of water economy on example of the agricultural co-operative combine in Łubnica, Wielichowo district, lubuskie voivodship. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 13, supplement III. ISSN: 1230-1485
 • Halicki W., Warężak T., 2004: Wpływ stosowania oczyszczalni naturalnych na jakość wód gruntowych. X Międzynarodowa konferencja naukowo – techniczna pt. Problemy ochrony zasobów wodnych w dorzeczu Odry. Jugowice. ISBN: 83-911619-8-6
 • Halicki W., Warężak T., 2004: Ocena ekonomicznych i ekologicznych efektów stosowania naturalnych systemów oczyszczania ścieków w gminie Kamieniec i Wielichowo. Ogólnopolska konferencja naukowo – techniczna pt. „Kanalizacja wsi – stan obecny, perspektywy rozwoju”. Poznań – Puszczykowo. ISBN: 83-913816-1-7
 • Halicki W., Warężak T., Pniewska J., 2003: Biomasa w powiecie krośnieńskim – zasoby, możliwości, kierunki działań. II Konferencja Naukowo-Techniczna „Alternatywne Źródła Energii”. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi. Zielona Góra. ISBN: 83-88609-04-1
 • Halicki W. Jędrzejowska S., Warężak T., 2003: Einsatz naturnaher Pflanzenteichkläranlagen in ländlichem Raum zur Verwirklichung einer nachhaltigen Wasserwirtschaft. Erfahrungen aus der Gemeinde Kamieniec in Polen, Teil II Reinigungsleistung der eingesetzten Pflanzenteichkläranlagen. GWF – Wasser Abwasser 11/2003. ISNN:0016-3651
 • Halicki W. Jędrzejowska S., Warężak T.: Einsatz naturnaher Pflanzenteichkläranlagen in ländlichem Raum zur Verwirklichung einer nachhaltigen Wasserwirtschaft. Erfahrungen aus der Gemeinde Kamieniec in Polen, Teil I Ausgangssituation. GWF – Wasser Abwasser 10/2003. ISSN: 0016-3651.
 • Halicki W., Warężak T., Kempka M..2003: New directions in the development of natural systems for sewage purification. International Conference „Constructed and Riverine Wetlands for Optimal Control of Wastewater at Catchement Scale”. Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis. Estonia, Tartu. ISBN: 9985-4-0356-8