Usługi

Instytut Nowych Technologii Inżynierii Środowiska oferuje wykonanie kompleksowych dokumentacji technicznych oraz opracowań techniczno-ekonomicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
W ramach oferty usług wykonujemy:

 • Programy budowy oczyszczalni przydomowych na terenie gmin.
 • Raporty techniczno-ekonomiczne.
 • Raporty oddziaływania na środowisko.
 • Wnioski o weryfikację granic i obszarów aglomeracji w ramach „KPOŚK”.
 • Programy gospodarki wodno-ściekowej.
 • Programy koncepcyjne (techniczno-ekonomiczne) w zakresie sanitacji gminy.
 • Projekty lokalnych oczyszczalni ścieków.
 • Projekty przydomowych oczyszczalni ścieków.
 • Projekty modernizacji oczyszczalni ścieków.
 • Operaty wodno-prawne.
 • Testy perkolacyjne.
 • Opinie hydrologiczne.
 • Opinie hydrogeologiczne.
 • Opinie geotechniczne.
 • Operaty wodno- prawne.
 • Programy ochrony środowiska.
 • Plany gospodarki odpadami.
 • Inwentaryzacje techniczne w zakresie inżynierii lub ochrony środowiska.
 • Nadzory techniczne na inwestycjami budowlanymi w zakresie inżynierii środowiska.
 • Kosztorysy inwestorskie.
 • Przedmiary robót
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Informacja BiOZ.
 • Wnioski o dotację dotacje unijne z zakresu ochrony lub inżynierii środowiska (łącznie z pisaniem wniosków o płatność).