Patenty

Instytut Nowych Technologii Inżynierii Środowiska, oprócz licencjonowania rozwiązań naukowych i ich wdrażania, opracowuje własne rozwiązania naukowo-inżynierskich. Wśród patentów i zgłoszeń patentowych, będących w kręgu pracy „INTIŚ” są:

  • Patent 198680 – Biologiczna oczyszczalnia ścieków.
  • Biologiczna oczyszczalnia ścieków – Numer: P.399015. Data zgłoszenia do UPRP: 27-04-2012. Przedmiotem wynalazku jest mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków stosowana do naturalnego oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych odprowadzanych z pojedynczych budynków mieszkalnych lub grupy budynków, a także całych miejscowości.
  • Technologia unieszkodliwiania chlorfenwinfosu z grupy insektycydów fosforoorganicznych- Numer: P.399016. Data zgłoszenia do UPRP: 27-04-2012. Przedmiotem wynalazku jest biologiczna technologia unieszkodliwiania insektycydów. Insektycydy działają toksycznie na różne formy organizmów żywych jak owady, wirusy roślinne, pasożyty jak również na mikroorganizmy tlenowe i beztlenowe, które odgrywają zasadniczą rolę w procesach biologicznego oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych. Przedstawiona technologia opiera się na rozkładzie biochemicznym insektycydów z wykorzystaniem mikroorganizmów beztlenowych. Unieszkodliwianie polega na beztlenowej biodegradacji substancji aktywnych, w wyniku czego powstają metabolity przemian, które nie stanowią zagrożenia dla środowiska.
  • Biopreparat do oczyszczalni hydrofitowych – Numer: P.403799 (zgłoszenie obejmuje 2 wynalazki). Data zgłoszenia do UPRP: 07-05-2013. Przedmiotem wynalazku jest biopreparat i sposób otrzymywania biopreparatu stosowanego w oczyszczalniach hydrofitowych (roślinnych), szczególnie w złożu hydrofitowym.
  • Bioreaktor hydrofitowy do oczyszczania ścieków – Numer P.405721. Data zgłoszenia do UPRP: 21-10-2013. Wynalazek Bioreaktor hydrofitowy służy do oczyszczania ścieków. Kluczowe funkcje tej technologii to wysoka efektywność oczyszczania ścieków, wyższy od wymaganych stopień redukcji związków organicznych i biogennych, a także niewielka wrażliwość na wysoki stan wód podziemnych, rodzaj gruntu zalegającego pod oczyszczalnią oraz niskie temperatury powietrza.