Bioreaktor hydrofitowy

Bioreaktor hydrofitowy służy do mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków. Stosowany jest do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych odprowadzanych z pojedynczych budynków mieszkalnych lub grupy budynków, a także całych miejscowości. Zastosowana technologia wykorzystuje naturalne procesy oczyszczania, zachodzące w środowisku.
Technologia bioreaktora hydrofitowego, jest innowacyjnym rozwiązaniem (wynalazkiem) opracowanym na podstawie prac naukowych i zgłoszonym do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. W rozwiązaniu naszym, w stosunku do konkurencyjnych rozwiązań, wyeliminowano urządzenia automatyczne charakteryzujące się awaryjnością i wysokimi kosztami pracy, dzięki czemu oferowany produkt jest znacznie tańszy w eksploatacji, a jego obsługa nie wymaga specjalistycznej wiedzy.

  • Zalety
    Innowacyjna budowa bioreaktora powoduje eliminację wpływu niekorzystnych warunków pogodowych (ujemne temperatury) na odpływ oczyszczonych ścieków do środowiska. Bioreaktor zapewnia naturalną izolację termiczną środowiska gruntowo-wodnego. Zapewniania przez układ warstw, wysoka przewodność hydrauliczna przekłada się na możliwość stosowania w gruntach spoistych. Powierzchnia infiltracji równa jest powierzchni czynnej reaktora (pokrytej florą bakteryjną), zatem obciążenie hydrauliczne wynosi ok. 32 dm3/m2d. Układ techniczny umożliwia stosowanie bioreaktora w warunkach wysokich stanów wód podziemnych, wówczas bioreaktor wyniesiony jest ponad poziom terenu, a infiltracja następuje na poziomie posadowienia bioreaktora. Rozwiązania konstrukcyjne przeciwdziałają powstawaniu warunków beztlenowych w dolnych warstwach reaktora, co powstrzymuje rozwój bakterii beztlenowych, a w konsekwencji zabezpiecza warstwy mineralne przed kolmatacją.
  • Cecha-Korzyść
    Technologia wykorzystuje naturalne procesy fizyko-chemiczne zachodzące w środowisku glebowym – W przypadku przerwy w działaniu oczyszczalni, jej uruchomienie nie wymaga dostarczania flory bakteryjnej z zewnątrz. Wysoka redukcja zanieczyszczeń – Bioreaktor hydrofitowy zapewnia wyższy od wymaganych stopień oczyszczania ścieków – Odpływające do środowiska gruntowo-wodnego oczyszczone ścieki nie pogarszają jego stanu. Budowa oczyszczalni przydomowej (bioreaktora) nie jest czasochłonna – Oczyszczalnię można wybudować w ciągu jednego dnia. Odporność i duża tolerancja na zmiany stężeń zanieczyszczeń – Różnice w składzie dopływających ścieków nie wpływają na pracę bioreaktora hydrofitowego. Rozwiązanie techniczno-technologiczne zostało przebadane przez akredytowane laboratorium Uniwersytetu Zielonogórskiego i otrzymało pozytywne ekspertyzy pracowników naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego – Rozwiązanie technologiczne nie wpływa negatywnie na środowisko. Mało inwazyjny w stosunku do zajmowanej powierzchni układ technologiczny – Oczyszczalnia nie zajmie dużo miejsca i nie zmieni znacząco wyglądu działki. Nieskomplikowana budowa i eksploatacja – Oczyszczalnię można wybudować we własnym zakresie, bez zlecania specjalistycznej firmie budowlanej, a jej obsługa nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Niewielkie nakłady inwestycyjne – Oczyszczalnię można wybudować systemem gospodarczym, co znacząco wpływa na jej cenę. Niskie koszty eksploatacji – Roczne wydatki na obsługę bioreaktora są niższe w stosunku do konkurencyjnych rozwiązań.